Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής διδασκόντων στα ΕΠΑΛ και στα ΔΙΕΚ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας Από τη Δευτέρα 19-10-2020 έως και την Παρασκευή 13-11-2020


άκουσε το άρθρο

Πρόσκληση 10448/13-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ2ΨΟΞΛΔ-ΝΓΙ) του ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κατά την περίοδο του σχολικού έτους 2020-2021, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020».

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύεται Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ / Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας.

Το Περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4α): «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων», 3 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4β): «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», 3 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 6 (ΘΕ6): «Επιχειρηματικότητα», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 7 (ΘΕ7): «Καλές Πρακτικές – Συμπεράσματα», 3 ώρες

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 39 ωρών, για εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές θα πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) και προγραμματίζεται (ενδεικτικά) σε τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες, δύο (2) ή τρεις (3) ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε διάστημα από οκτώ (8) έως δέκα (10) εβδομάδες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :

  • Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ,
  • Εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ στους οποίους ανατίθενται τα μαθήματα των ειδικοτήτων όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των ΔΙΕΚ,

οι οποίοι:
α) δεν είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην Α΄ Φάση, στον 1 ο και 2 ο Κύκλο της Β΄ Φάσης επιμόρφωσης,
β) είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην Α΄ Φάση, στον 1 ο και 2 ο Κύκλο της Β΄ Φάσης επιμόρφωσης, αλλά δεν είχαν επιλεγεί για οποιονδήποτε λόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 19-10-2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Παρασκευή 13-11-2020 και ώρα 15:00.

Διαβάστε την πρόσκληση

Το 141849/Ε3/19-10-2020 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ