Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ Περιλαμβάνει τους κλάδους ΠΕ07, ΠΕ11, τεχνικές ειδικότητες κλπ και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 3-8-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 93395/Ε1/28-07-2021 (ΦΕΚ 41/τ.ΑΣΕΠ/29-7-2021, ΑΔΑ: 6ΖΖ946ΜΤΛΗ-ΟΗΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1694/Γ/28-7-2021, ΑΔΑ: 6ΧΤΦ6Η6-ΥΙΠ) που καταρτίστηκαν βάσει της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24-12-2019, ΑΔΑ: ΩΤΙΘ6Η6-ΩΣΜ και ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/26-2-2020, ΑΔΑ: 6Π376Η6-Π87), το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, κατηγορίας ΠΕ, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/Γ/28-7-2021) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα επί του ίδιου θέματος 93990/Ε1/29-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΨΩ46ΜΤΛΗ-77Η) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης σε ΦΕΚ

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης στη Διαύγεια


Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω πρόσκληση είναι συνέχεια της 90497/Ε1/23-07-2021 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23-07-2021, ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν) όμοιας πρόσκλησης, που αφορά στους υπόλοιπους κλάδους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) για διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη σχετική εγκύκλιο 90798/Ε1/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΒ046ΜΤΛΗ-ΓΕ5)

Share and Enjoy !
Shares