ΝΕΟ – Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων για το ΚΠπ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής) για το Σχολικό Έτος 2018-2019 - Αιτήσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτικών έως 21 Δεκεμβρίου 2018 και Ώρα 18:00


άκουσε το άρθρο

ΝΕΟ – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019 (ΑΔΑ: Ψ6064653ΠΣ-ΔΤΧ)

ΝΕΟ – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) με θέμα: «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019”» (ΑΔΑ : 9ΩΔ34653ΠΣ-ΜΘ1)

ΝΕΟ – ΔΔΕ Φλώρινας – Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, Σχολικού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: Ψ44Μ4653ΠΣ-Ζ9Τ)

«Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχολικό έτος 2018-2019»  Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με αριθμ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) .

Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) – Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019».

ΔΔΕ Φλώρινας – Επιβεβαίωση και Τελικός Καθορισμός Τμημάτων Υποστήριξης ΚΠπ 2018-2019

 

Share and Enjoy !
Shares