Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 04-09-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 και ώρα 15:00μ.μ..

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες σε σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2018-2019, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους.

Δικαιολογητικά θα καταθέσουν μόνον οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υποβάλλει κανενός άλλου είδους αίτηση μέχρι την παρούσα, δηλ. εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, ή αίτηση προσωρινής τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ με την οποία να έχουν ήδη καταθέσει τα αποδεικτικά δικαιολογητικά της μοριοδότησης τους, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να επισημαίνουν κάποια μεταβολή στα κριτήρια μοριοδότησής τους. Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση συνοδευτικά δικαιολογητικά τους, μπορούν να υποβάλλονται από Τρίτη 04-09-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 και ώρα 15:00μ.μ.. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr .

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546.

Συνημμένα ανάρτησης:

 1. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. (περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες)
 2. Α) Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας  ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σε Ώρες).  Β) Πίνακας κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κάδο και ανασχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σε ώρες)
 3. Αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου.
 4. Κατάλογος σχολικών μονάδων πρόσκλησης.
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο