Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για διάθεση εκπαιδευτικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Από 04-09-2017 μέχρι και 06-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται τοποθετημένοι στη σχολική σας μονάδα και επιθυμούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε Τ.Ε. άλλων σχολικών μονάδων ή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας ή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας, ότι σε εφαρμογή των 107805/Ε1/27-06-2017 και 163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας, προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από 04-09-2017 μέχρι και 06-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά τους, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr . Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να διατεθούν ολικά ή μερικά, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας, Τμήματα Ένταξης του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας και του Γυμνασίου Αμυνταίου) και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παρ.2 του αρθ.48 του Ν.4415/2016 και στην παρ.3 του αρθ.48 του Ν.4415/2016 (159/Α/06-09-2016) όπως αυτή αντικατέστησε το αρθ.21 του Ν.3699/2008 (199/Α/02-10-2008) και όπως στη συνέχεια εκ νέου τροποποιήθηκε από την παρ.2 του αρθ.3 του Ν.4473/2017 (78/Α/30-05-2017).

Η επιλογή μεταξύ των αιτηθέντων γίνεται με την αξιολογική σειρά που ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις της ΕΑΕ, καθώς και με τα οριζόμενα από τα έγγραφα 107805/Ε1/27-06-2017, 163629/ΓΔ4/04-10-2016 και 27414/Ε2/20-02-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ενώ για τα κριτήρια της μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση όπως ορίζεται στην παρ.2α του αρθ.28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 της οδηγίας 163629/ΓΔ4/04-10-2016 του Υπ. Παιδείας: «Στην περίπτωση που επιλέγονται εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων β και γ της παρ. 4, του άρθρου 21, για την τοποθέτησή τους σε ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε., Παράλληλη Στήριξη και κατ’ οίκον διδασκαλία ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΑΕ, οι οποίοι προβαίνουν σε συναντήσεις επιστημονικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς της περ. γ, της ανωτέρω διάταξης οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ, σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΔΔΥ, οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια….».

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων διάθεσης που επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί. Παρακαλούμε οι αιτήσεις να είναι πλήρεις όσον αφορά στα κατατιθέμενα δικαιολογητικά. Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει. Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Η παρούσα αναρτάται μαζί με το έντυπο δήλωσης – προτίμησης στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς.

Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Συνημμένα ανάρτησης:

  1. Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 3981/04-09-2017: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για διάθεση εκπαιδευτικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  2. Έντυπο δήλωσης προτίμησης
  3. Πίνακας Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Φλώρινας
Μετάβαση στο περιεχόμενο