Πρόσκληση για υλοποίηση Προγραμμάτων και Δράσεων Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στις Σχολικές Μονάδες της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 7406/25-11-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Συντονίστρια Δράσεων Πρόληψης και αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Δυτικής Μακεδονίας απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στους Εκπαιδευτικούς όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για υλοποίηση Προγραμμάτων και Δράσεων Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Οι Εκπαιδευτικοί καλούνται, στο πλαίσιο του τρέχοντος σχολικού έτους 2014-2015, να αναπτύξουν δράσεις δημοσιότητας και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για το θέμα της σχολικής βίας, υποβοηθούμενοι από τα μέλη των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης κατά της Σχολικής βίας (Ο.Δ.Π.) κάθε Σχολικής Μονάδας, με βάση τη συχνότητα των περιστατικών και τις ιδιαίτερες ανάγκες της Σχολικής τους Μονάδας για πληροφόρηση και πρόληψη.

Ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ετήσιας δράσης της Πράξης, προβλέπεται να γίνει επιμόρφωση στην Αθήνα από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ των μελών Ε.ΣΥ.Δ.Π. και των Π.Ο.Δ.Π. (8 ώρες δια ζώσης και 50 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και, στη συνέχεια, επιμόρφωση των μελών Ο.Δ.Π. από τις Π.Ο.Δ.Π. σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (50 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση), κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015.

Υπενθυμίζει τους Διευθυντές και Προϊσταμένους όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας να ολοκληρώσουν μέχρι την Τετάρτη 03-12-2014 και ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων τις Ομάδες Δράσεων Πρόληψης κατά της Σχολικής βίας (Ο.Δ.Π.). Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου και η επιλογή τους θα γίνει από το σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ’ της σχετικής εγκυκλίου που σας επισυνάπτουμε.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετικά έγγραφα :
Εγκύκλιος 9433/14-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΒΜ19-0ΨΝ) του Υπουργείου Παιδείας
Εγκύκλιος 4077/28-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΠΝ7) του Υπουργείου Παιδείας
Η 4383/13-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΝΣΝ9-ΕΚΞ) απόφαση της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Δείτε τον σχετικό ιστότοπο

Share and Enjoy !
Shares