Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Εγκύκλιος 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60, που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους οριστικούς πίνακες διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008
ΦΕΚ 555 Γ΄/20-07-2009,
ΦΕΚ 571 Γ΄/23-07-2009,
ΦΕΚ 630 Γ΄/07-08-2009,
ΦΕΚ 647 Γ΄/17-08-2009,
ΦΕΚ 715 Γ΄/02-092009,
ΦΕΚ 839 Γ΄/19-10-2009,
ΦΕΚ 874 Γ΄/27-10-2009,
ΦΕΚ 914 Γ΄/10-11-2009,
ΦΕΚ 917 Γ΄/11-11-2009,
ΦΕΚ 976 Γ΄/09-12-2009,
ΦΕΚ 1018 Γ΄/18-12-2009,
ΦΕΚ 1023 Γ΄/18-12-2009,
ΦΕΚ 279 Γ΄/12-04-2010,
ΦΕΚ 632 Γ΄/29-06-2012,
ΦΕΚ 638 Γ΄/22-05-2014 και
217/30-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) Απόφαση του Ε΄Τμήματος του ΑΣΕΠ],

εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 4 του ν. 4250/2014), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για διορισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016.

Η κατανομή θέσεων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης και ανά Ειδικότητα (ΥΑ 194722/Ε2/15-11-2016, ΑΔΑ:Ψ9Ι14653ΠΣ-ΥΕΨ)

Διαβάστε την πρόσκληση

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο