Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών, κατόχων δεύτερου πτυχίου, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση-ανακοίνωση 6/2013 (ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο.

Διαβάστε το ΦΕΚ για τις προθεσμίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 233 θέσεις που διατίθενται

Share and Enjoy !
Shares