Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes” Υποβολή αιτήσεων από 15 Μαΐου 2022 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 74007/Ε3/16-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ διαβιβάζει στη σχολική κοινότητα τον οδηγό και την φόρμα αίτησης για την ανταπόκριση στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes”, στο οποίο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο, που έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης, έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, με την ενίσχυση της ένταξης και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής υπάρχουν στην ιστoσελίδα του ΙΕΠ, οι προτάσεις των σχολείων πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του Learning from the Extremes https://learningfromtheextremes.eu/, ενώ αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα αξιολογηθούν για χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του οδηγού, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 15 Μαΐου 2022, 10:00 CEST μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, 17:00 CEST.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση, τους κανόνες επιλεξιμότητας, την αξιολόγηση ή τις πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό υπόδειγμα της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να στείλουν email στο call@learningfromtheextremes.eu .

Σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων και το υπόδειγμα της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Γραφείο Υποστήριξης, στέλνοντας email στο call@learningfromtheextremes.eu αναφέροντας τα παρακάτω:
Α) Το όνομα χρήστη (username), τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email).
Β) Αναλυτική περιγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος (εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος, προβλήματα στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης (πχ το drop-down menu δεν ανταποκρίνεται, κλπ).
Γ) Εάν είναι εφικτό, να αποστείλουν στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) του προβλήματος.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και το όμοιο έγγραφο 74787/Ε3/17-03-2022

Ο οδηγός υποβολής των αιτήσεων

Η φόρμας της αίτησης

Share and Enjoy !
Shares