Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Υποβολή αιτήσεων Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση 23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί

Α) τις ενδιαφερόμενες δημόσιες σχολικές μονάδες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό τους ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και

Β) τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων, που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης περιλαμβάνονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της 22631/Δ6/26-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) (Β΄ 776) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Πρότυπου/Πειραματικού είναι :

  • α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού
  • β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς
  • γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών
  • δ) η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με ΑΕΙ
  • ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών
  • στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, οι δράσεις στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας
  • ζ) οι απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας των δύο (2) τελευταίων ετών
  • η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας
  • θ) η τοποθεσία της σχολικής μονάδας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η διάκριση μεταξύ Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων «έγκειται στο ότι τα μεν Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα τα, δε, Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ.

Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Βασική στόχευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί αφενός η λειτουργία πρότυπων και πειραματικών σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά και τη Στερεά Ελλάδα, που στερούνται, σήμερα, τέτοιων εκπαιδευτικών δομών, και αφετέρου η αύξηση και υποστήριξη των σχολείων ανά βαθμίδα σε εκείνες τις Περιφέρειες όπου ήδη υφίστανται. Τέλος είναι δυνατή και η περαιτέρω ενίσχυση και διασύνδεση των ήδη υφισταμένων μονάδων με καινούριες και περισσότερες βαθμίδες.»

Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-3-2021

Σύμφωνα με το Φ9/27005/Δ4 /8-3-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

«Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας και στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποίαν καλούνται οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό των σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας γενικής εκπαίδευσης και δεν απευθύνεται στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα πρόσκληση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 22631/Δ6/26-02-2021 (Β΄ 776) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χαρακτηρισμού δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η τελευταία είχε εκδοθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 11-14, και ιδίως του άρθρου 13, του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ) περιλαμβάνονται στο Κεφ. Δ (άρθρα 16-21) του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και ιδιαίτερα στα άρθρα 17 και 21, τα οποία περιγράφουν τη διαδικασία ίδρυσης των Π.ΕΠΑΛ και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις έκδοσης των κανονιστικών πράξεων ίδρυσης και χαρακτηρισμού Π.ΕΠΑΛ, αντίστοιχα.»

Επισκέψεις: 7

Μετάβαση στο περιεχόμενο