Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών με αναπλήρωση, σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 24-08-2022 έως και το Σάββατο 27-08-2022 και ώρα 23:59


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4051/24-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΗ46ΜΤΛΗ-Θ70)

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Κ α λ ο ύ μ ε

Τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (βάσει του άρθρου 31, ν.4823/2021) και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από τη ΔΔΕ Φλώρινας με την υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνίας (ΤΠΕ Α’ Επιπέδου)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω του gov.gr) στην οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία που επικαλούνται στο Βιογραφικό τους αποδεικνύονται με τα σχετικά παραστατικά, τα οποία δεσμεύονται να καταθέσουν, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία,

από την Τετάρτη 24-08-2022 έως και το Σάββατο 27-08-2022 και ώρα 23:59, για την προσωρινή αναπλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών των παρακάτω σχολικών μονάδων:

Η θητεία των Αναπληρωτών Διευθυντών σχολικών μονάδων που θα επιλεγούν και θα οριστούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με απόφαση της Διευθύντριας της ΔΔΕ Φλώρινας, μετά από εισήγηση/πρόταση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών σχολικών μονάδων που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 4823/2021, και σε κάθε περίπτωση την 31η Αυγούστου 2023 (σχολικό έτος 2022-2023).

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός Αναπληρωτής Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού link στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Φλώρινας (http://srv-dide.flo.sch.gr/files2schools). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail της ΔΔΕ Φλώρινας (mail@dide.flo.sch.gr).

Μετά την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά εκ μέρους του αιτούντος και τηλεφωνική επιβεβαίωση το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στο 2385054574, ότι η αίτησή του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Ο Αναπληρωτής της
Διευθύντριας της Διεύθυνσης
Δ.Ε.Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares