Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Αφορά στο Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού Πρεσπών - Υποβολή αιτήσεων από 5/9 έως και 8/9 ώρα: 10:00 πμ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4459, 05-09-2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση
κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Κ α λ ο ύ μ ε

τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (βάσει του άρθρου 31 του ν. 4823/2021) και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (για τους έχοντες οργανική θέση στη ΔΔΕ Φλώρινας θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από τη ΔΔΕ Φλώρινας με την υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να το καταθέσουν με δική τους ευθύνη)
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ Α’ Επιπέδου)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω του gov.gr) στην οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία που επικαλούνται στο βιογραφικό τους αποδεικνύονται με τα σχετικά παραστατικά, τα οποία δεσμεύονται να καταθέσουν, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία, από την Δευτέρα 05-09-2022 έως και την Πέμπτη 08-09-2022 και ώρα 10:00 πμ, για την προσωρινή αναπλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή της παρακάτω σχολικής μονάδας:
α/α Σχολείο  Κωδ. ΥΠΑΙΘ
1. Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού Πρεσπών
4704010

Η θητεία του αναπληρωτή Διευθυντή στον οποίο τελικά θα ανατεθούν τα καθήκοντα της προσωρινής άσκησης των καθηκόντων με απόφαση του αναπληρωτή Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας, μετά από εισήγηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, αρχίζει με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής του και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών σχολικών μονάδων που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 4823/2021, και σε κάθε περίπτωση την 31η Αυγούστου 2023 (σχολικό έτος 20222023).

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός αναπληρωτής Διευθυντής της σχολικής μονάδας λαμβάνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail της ΔΔΕ Φλώρινας (mail@dide.flo.sch.gr) ή δια ζώσης στη Γραμματεία της ΔΔΕ Φλώρινας εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.

Μετά την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά εκ μέρους του αιτούντος και τηλεφωνική επιβεβαίωση, στο 2385054574, ότι όντως αυτή παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares