Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 412/07-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ2Ω46ΜΤΛΗ-ΕΝ0) της ΔΔΕ Φλώρινας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, εκπαιδευτικούς άλλης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, από την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:
α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών
β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και
γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.

[…]

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares