Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενούμενων θέσεων Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 έως και την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00’


άκουσε το άρθρο

Πρόσκληση 3071/20-07-2021 (ΑΔΑ: 6Δ5Σ46ΜΤΛΗ-0ΛΞ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Καλούμε τους υποψήφιους Διευθυντές που δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον «Αναμορφωμένο Τελικό Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Πρ. ΠΥΣΔΕ Φλώρινας: 31/24-07-2017)», όπως έχει κυρωθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με την 4409/24-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΩΤ4653ΠΣ-ΘΗ8) απόφασή της, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4473/2017, να υποβάλουν αίτηση – νέα δήλωση προτίμησης με σκοπό την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών των παρακάτω σχολικών μονάδων:

  1. Γυμνάσιο Αετού
  2. Γυμνάσιο Παπαγιάννη
  3. Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας
  4. Μουσικό Γυμνάσιο ΛΤ Φλώρινας
  5. 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας

Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής αίτησης είναι να είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους αίτηση-δήλωση του 2017 μεταξύ των επιλογών τους και τη/τις συγκεκριμένη/ες σχολική/ες μονάδα/ες για την/τις οποία/ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση.

Η θητεία των στελεχών που θα επιλεγούν ξεκινάει με την τοποθέτησή τους και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 έως και την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00’.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο κεντρικό mail της ΔΔΕ Φλώρινας (mail@dide.flo.sch.gr). Μετά την υποβολή της αίτησης απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του αιτούντος και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι η αίτησή του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Διαβάστε την πρόσκληση

Το έντυπο της αίτησης

Share and Enjoy !
Shares