Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Υποβολή αιτήσεων από 22-3-2022 έως και 1-4-2022

Εγκύκλιος 32097/Η2/22-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ6Α46ΜΤΛΗ-ΨΤΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

[…]

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22 – 3 – 2022 έως και 1 – 4 -2022 και ώρα 15:00

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο