Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών ΠΔΕ και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 08-11-2021 έως την Τρίτη 16-11-2021

Εγκύκλιος 140346/Κ5/03-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης Και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που ικανοποιούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 138797/Κ5/01-11-2021 (ΦΕΚ 5253/Β/12-11-2021) Υπουργικής Απόφασης  να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), όπως ισχύει.

Η θητεία των Συντονιστών ΠΔΕ και των Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία λήγει την 31 η Αυγούστου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται τη Δευτέρα 8-11-2021 και λήγει την Τρίτη 16-11-2021.

Οι αιτήσεις με τον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ευθύνη των υποψηφίων (με ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως), έως την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Υπόδειγμα αίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο