Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων, με επιλογή, Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για τριετή θητεία Υποβολή αιτήσεων από τις 28 Ιουνίου 2021 έως και τις 7 Ιουλίου 2021

Εγκύκλιος 75661/K1/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΩΣ46ΜΤΛΗ-36Η) του Υπουργείου Παιδείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Καλεί τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’254) και τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16-06-2021 (Β΄ 2605) Υπουργικής Απόφασης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση, με επιλογή, 64 θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ανά Περιφέρεια ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 28η Ιουνίου  2021, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 7η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο