Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη Δημόσιων Σχολείων στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 54116/A5/12-05-2022 (ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) πρόκειται να συγκροτήσει Μητρώο «Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.).

Στο Μητρώο, που θα συγκροτηθεί και θα ενισχύεται σταδιακά, θα μπορούν να ενταχθούν εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σχολικών μονάδων Δημόσιας Εκπαίδευσης, ανά την Επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις ενταχθούν στο μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π., στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι σχολικές μονάδες Δημόσιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.

Προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος βάσει της παρούσας, είναι οι υποβληθείσες αιτήσεις να προέρχονται από σχολικές μονάδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής τα οποία πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης

Η πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κ.Π.Π. προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, δηλαδή έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση / πρότασή τους και τα συνοδευτικά έντυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.

Τα απαιτούμενα για το Νομό Φλώρινας Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων είναι δύο (2). Στα ΚΗΕ αυτά θα πιστοποιηθούν σε βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ αποκλειστικά οι 151 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα υποστηρικτικών μαθημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 211455/Δ2/6-12-2018 ΥΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠΠ, σχολικό έτος 2018-19» του ΥΠΑΙΘ, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4917/2022 «Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής – Τροποποίηση του άρθρου 61 ν. 4653/2020 (Α’ 67)».

[…]

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στο έγγραφο-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Share and Enjoy !
Shares