Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως σεμινάρια

Θεσσαλονίκη, 2.4.2013
Αρ. πρωτ. 674

Προς
τους εκπαιδευτικούς
των Σχολικών μονάδων που στελεχώνουν
Τάξεις Υποδοχής

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως σεμινάρια
Η υποδράση 4.2 «Εξ αποστάσεως επιμόρφωση» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» προσφέρει εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια με αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη θεματική «Γενικές αρχές διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (επίπεδα Α1 – Β2)» και στις εξής επιμέρους ενότητες:

– Βασικές αρχές της δεύτερης γλώσσας – Επίπεδα γλωσσομάθειας
– Δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου: Κατανόηση – παραγωγή
– Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου: Κατανόηση – παραγωγή
– Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα
– Η διδασκαλία της γραμματικής στη δεύτερη γλώσσα

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τάξεις υποδοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παρακολούθηση των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Οι δηλώσεις για συμμετοχή πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/distance2012/ty/
Λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δευτέρα 8/4/2013.
Αφού καταρτιστούν τα τμήματα θα λάβουν οι επιμορφούμενοι ηλεκτρονικά λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξ αποστάσεως σεμιναρίων.

Η Επιστημονικά υπεύθυνη της Πράξης Ο υπεύθυνος της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη
Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Μπίκος
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο