Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Ετήσια ή διετής η θητεία;

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6612/27-6-2014 (ΑΔΑ:6ΨΗ99-ΦΞΕ) του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις των Διευθυντών των ΣΔΕ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 63 θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως κατωτέρω αναφέρονται:

Υποβολή αιτήσεων από 27-6-2014 έως 8-7-2014.

Διαβάστε την αρχική προκήρυξη-πρόσκληση για τις θέσεις Διευθυντών ΣΔΕ

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΥΑ 6198/26-6-2014, ΑΔΑ:ΨΛΖΗ9-ΦΙΖ)


Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6614/27-6-2014 (ΑΔΑ:7ΛΘ79-3Μ9) του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις των Υποδιευθυντών των ΣΔΕ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 63 θέσεων Διευθυντών (ΣΣ. έτσι αναγράφεται στο έγγραφο εκ παραδρομής, προφανώς εννοεί τους Υποδιευθυντές) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως κατωτέρω αναφέρονται:

Διαβάστε την αρχική προκήρυξη-πρόσκληση για τις θέσεις των Υποδιευθυντών ΣΔΕ

Κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΥΑ 6199/26-6-2014, ΑΔΑ:6ΦΣΟ9-ΝΥΨ)

Υποβολή αιτήσεων από 27-6-2014 έως 8-7-2014.

Οι υποδιευθυντές των ΣΔΕ δεν δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4024/2011 (Α’ 226).


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Στις δύο προκηρύξεις-προσκλήσεις για τις θέσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΣΔΕ ενώ στα Κεφάλαια που αναφέρονται στα “Καθήκοντα και Αρμοδιότητες” αναφέρεται ότι η θητεία θα είναι διετής, στα εισαγωγικά κείμενα και των δύο προσκλήσεων αναφέρεται ότι η θητεία τους θα είναι μόνο για το σχολικό έτος 2014-2015. Ποιο από τα δύο ισχύει;

Υποθέτουμε ότι θα διευκρινιστεί η απορία μας.


Ενημέρωση 30-6-2014 (Η θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΣΔΕ θα είναι διετής)

Διαβάστε την ανακοινοποιημένη προκήρυξη-πρόσκληση για τις θέσεις των Διευθυντών των ΣΔΕ

Διαβάστε την ανακοινοποιημένη προκήρυξη-πρόσκληση για τις θέσεις των Υποδιευθυντών των ΣΔΕ

Το ενιαίο έντυπο αίτησης για τις προαναφερόμενες προκηρύξεις

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο