Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των επιπλέον μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 23/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΞΣ46ΜΤΛΗ-ΨΑΝ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν ως επιπλέον μέλη στη σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλια Επιλογής), με θητεία που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της οικείας βαθμίδας που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το συμβούλιο της οποίας υποβάλλουν αίτηση και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα.

Δεν είναι δυνατό να ορισθούν επί πλέον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των ως άνω Συμβουλίων Επιλογής οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ορισθούν μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των οικείων ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 122 και 123 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Διαβάστε το έγγραφο

Υπόδειγμα αίτησης

Σημείωση : Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Share and Enjoy !
Shares