Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021

Έγγραφο 22/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ7Η46ΜΤΛΗ-ΦΜΚ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων καθώς και τους εκπαιδευτικούς με δεκαπενταετή (15ετή) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) κατά περίπτωση, με θητεία που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία ή, σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατό να ορισθούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 122 και 123 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ορισθούν ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 (Α’102).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Διαβάστε το έγγραφο

Υπόδειγμα αίτησης

Σημείωση : Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Φλώρινας, αποκλειστικά στο mail@dide.flo.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο