Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΔΕ και σε σχολικούς συμβούλους των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Έγγραφο Φ.153.3/61101/A5/18-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) ΕΠΑΛ έτους 2018 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων με αριθμ. Φ.22/126950/Δ4/9-8-2017 (ΦΕΚ 2797 Β΄) και Φ.22/149846/Δ4/25-9-2017 (ΦΕΚ 3362 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/ 9-3-2009 (ΦΕΚ 422-Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 07-06-2018 μέχρι και 21-06-2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΞΩ4653ΠΣ-ΣΜ0).

{….}

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 24 Απριλίου 2018.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο