Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από 27 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου 2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 8015/27-11-2017 (ΑΔΑ: 6Θ5Χ4653ΠΣ-3ΦΨ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους στις παρακάτω κενές θέσεις:

 • Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Γρεβενών ή/και
 • Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Καστοριάς ή/και
 • Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Κοζάνης ή/και
 • Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Φλώρινας

να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους:

 1. Όποιος εκπαιδευτικός επιλεγεί, θα τοποθετηθεί για θητεία η οποία θα διαρκέσει σύμφωνα με την 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υπουργική Απόφαση, έως την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις και όχι πέραν της 31-08-2018.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της θέσης, έχουν όσοι:
  α. είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  β. είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  γ. ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας.
  δ. έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών, από τα οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη να αποτελούν διδακτική υπηρεσία.
 3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της θητείας.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 27-11-2017 έως και 04-12-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά.
 5. Οι αιτούντες δικαιούνται να δηλώσουν επιθυμία για τοποθέτηση σε θέση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. για όλα τα ΚΕ.ΣΥ.Π. που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κατά σειρά προτίμησης.
 6. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλουν:
  α. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και
  β. δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα επικαλούμενα κριτήρια, σύμφωνα με την 92984/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β’/10-08-2012) Υπουργική Απόφαση (απλά φωτοαντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση περί αλήθειας του περιεχομένου τους).
 7. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα βιογραφικά, τις βεβαιώσεις με τη συνολική εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά μέχρι τις 08-12-2017 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Μακρυγιάννη 5 – Τ.Κ. 501 32 – Κοζάνη).
 8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι το οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας). Αρμόδιο όργανο για την τοποθέτηση είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Το έντυπο της αίτησης

Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στην ανωτέρω πρόσκληση.

Share and Enjoy !
Shares