Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών και Κοζάνης και Τεχνικών Υπευθύνων του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 27 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου 2017

Έγγραφο 8016/27-11-2017 (ΑΔΑ:7ΣΞΣ4653ΠΣ-ΡΩ0) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους στις παρακάτω κενές θέσεις:

 • Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών ή/και
 • Υπευθύνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης ή/και
 • Τεχνικού Υπευθύνου του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης ή/και
 • Τεχνικού Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας,

να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους:

 1. Όποιοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν, θα τοποθετηθούν για θητεία η οποία θα λήξει σύμφωνα με την 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υπουργική Απόφαση, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις και η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Αυγούστου 2018.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, έχουν όσοι:
  α. είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20.
  β. ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας.
  γ. έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών, από τα οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη να αποτελούν διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της θητείας.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 27-11-2017 έως και 04-12-2017 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.
 5. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλουν:
  α. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και
  β. δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα επικαλούμενα κριτήρια, σύμφωνα με την 92995/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β’/10-08-2012) Υπουργική Απόφαση (απλά φωτοαντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση περί αλήθειας του περιεχομένου τους).
 6. Οι αιτούντες δικαιούνται να δηλώσουν επιθυμία για τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών και Κοζάνης και Τεχνικών Υπευθύνων του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας, κατά σειρά προτίμησης.
 7. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα βιογραφικά, τις βεβαιώσεις με τη συνολική εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι 08-12-2017 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Μακρυγιάννη 5 – Τ.Κ. 501 32 – Κοζάνη).
 8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών και Κοζάνης και Τεχνικών Υπευθύνων του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας. Αρμόδιο όργανο για την τοποθέτηση είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών και Κοζάνης και Τεχνικών Υπευθύνων του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας

Το έντυπο της αίτησης

Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στην ανωτέρω πρόσκληση.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο