Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τα σχολεία είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Εγκύκλιος 210180/Δ2/8-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί δημόσιες σχολικές μονάδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών καθώς και στο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προετοιμασία της εισαγωγής συστήματος Περιγραφικής Αξιολόγησης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέσω της επιλογής τουλάχιστον 65 δημόσιων σχολικών μονάδων (13 Νηπιαγωγείων, 26 Δημοτικών, 26 Γυμνασίων), οι οποίες θα λειτουργήσουν ως «πιλοτικά σχολεία».

Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

1) σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κατά προτίμηση ομόφωνη ή τουλάχιστον κατά πλειοψηφία
2) αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικο-οικονομικής στρωματοποίησης,
3) αριθμός μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλία μεγεθών σχολικής μονάδας.

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. https://iep.edu.gr/services/dassessment), επισυνάπτοντας το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή του Myschool.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε το έγγραφο