Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ) Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Έγγραφο 8361/30-11-2016 (ΑΔΑ:6ΜΦ54653ΠΣ-Μ6Φ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015) και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) κατά περίπτωση, με θητεία που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ του οποίου θέλουν να οριστούν μέλη και να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να οριστούν αναπληρωτές των Προέδρων των οικείων Συμβουλίων θα πρέπει να υπηρετούν σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση και για τις δύο θέσεις (αναπληρωτή Προέδρου και μέλους του Συμβουλίου), εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για αυτές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός όσων έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, (με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-05-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω Συμβουλίων, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 4327/2015.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1) θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο θα προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των αιτούντων, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις.

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι αρμόδιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ, θα εκδώσουν βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2) για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική του θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί (με ειδική αναφορά εφόσον πρόκειται για θέση Διευθυντή σχολείου) και η συνολική εκπαιδευτική του υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και την 5η Δεκεμβρίου 2016.

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, φροντίζοντας να παραλειφθούν το αργότερο έως την 9η Δεκεμβρίου 2016, τα εξής:
α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων,
β) τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις εκπαιδευτικής υπηρεσίας,
γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς (Υπόδειγμα 3) και
δ) τις εισηγήσεις τους για τους γραμματείς των Συμβουλίων, καθώς και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι είτε διοικητικοί υπάλληλοι, είτε αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Υπόδειγμα αίτησης

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο