Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αιτήσεις από 17-8-2016 έως 24-8-2016

Έγγραφο Κ1/129115/4-8-2016 (ΑΔΑ:7ΞΗ64653ΠΣ-7ΒΕ) του Υπουργείου Παιδείας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ.
Κ α λ ε ί
μόνιμους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, όπως αναλυτικά ορίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 17 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει 24 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Διαβάστε την προκήρυξη

Ο κανονισμός λειτουργίας των ΣΔΕ (ΥΑ 5953/23-6-2016, ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο