Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 6870/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΤ446ΜΤΛΗ-ΨΗ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και έχουν:

  1. τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (για την πρώτη από τις τρεις θέσεις των εκπαιδευτικών) και τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (για τη δεύτερη και τρίτη θέση των εκπαιδευτικών) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03- 08-2021) ή
  2. τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (για την πρώτη από τις τρεις θέσεις των εκπαιδευτικών) και τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (για τη δεύτερη και τρίτη θέση των εκπαιδευτικών) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης για την περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι που θα πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i),

και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1), θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αρμόδιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα εκδώσουν βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2) για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί, αριθμός ΦΕΚ διορισμού, η ιεραρχική θέση του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 30 του Ν. 4823/2021 (136 Α’) (καταγράφεται μόνο η ανώτερη ιεραρχικά θέση), η συνολική υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, η διοικητική εμπειρία σύμφωνα με την παρ. ε, του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021 (136 Α’) και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και 14 Οκτωβρίου 2022.

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mail@dmaked.pde.sch.gr τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (Υπόδειγμα 3), και θα φροντίσουν για την άμεση αποστολή ταχυδρομικώς: α) των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί β) των βεβαιώσεων εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2) και γ) των συγκεντρωτικών πινάκων με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (Υπόδειγμα 3).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ και οι Υπεύθυνοι των ΚΕΠΕΑ, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Το υπόδειγμα της αίτησης

Share and Enjoy !
Shares