Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας Κατάθεση αιτήσεων από Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 7502/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΜΤΛΗ-ΜΙ6)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Καλούμε

Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και έχουν

i. τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως K) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Τ.Α’/03-08-2021) ή
ii. τουλάχιστον τριακονταετή (30ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία με ή χωρίς διοικητική εμπειρία (κατά την παρ. 3ε) του άρθρου 33 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Τ.Α’/ 03-08-2021)]

και επιθυμούν να οριστούν μέλη Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Δεν είναι δυνατόν να οριστούν μέλη των Συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι/υποψήφιες στη διαδικασία επιλογής.
2. οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης ii) μπορεί να οριστούν μέλη Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, μόνο εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος για τη συγκρότηση των Συμβουλίων αριθμός υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης i).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1) που θα συνοδεύονται από τη βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Υπόδειγμα 2) θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (mail@dmaked.pde.sch.kr), από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Η Αναπληρώτρια
Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ. φ.

Share and Enjoy !
Shares