Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 8560/29-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Ζ46ΜΤΛΗ-0Μ4) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας που υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και έχουν:

  1. τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄/03-08-2021),
  2. ή τουλάχιστον τριακονταετή (30ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία (στην περίπτωση που δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι που θα πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1.)

και επιθυμούν να οριστούν ως αναπληρωτές του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022.

[…]

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

 Ποια είναι τα στελέχη των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021):
α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
β) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στ) Διευθυντές Νηπιαγωγείων
ζ) Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων
η) Διευθυντές Γυμνασίων
θ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
ι) Διευθυντές Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ια) Διευθυντές Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)
ιβ) Διευθυντές Ειδικών Νηπιαγωγείων
ιγ) Διευθυντές Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
ιδ) Διευθυντές Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
ιε) Διευθυντές Λυκείων ΕΑΕ
ιστ) Διευθυντές Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ)
ιζ) Διευθυντές Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ)
ιη) Διευθυντές Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων
ιθ) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων
κ) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕΛ

Υπόδειγμα εντύπου αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Share and Enjoy !
Shares