Πρόσκληση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15-9-2013

Με εγκύκλιό της (2068/4-6-2013) η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι  είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να τους αποδοθεί, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/85 όπως αυτά ισχύουν. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται επιπλέον πτυχίο για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών των εκπαιδευτικών καλύπτει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιτρέπει την ένταξή τους, σε διαφορετικούς κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού (π.χ. σε κάτοχο πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που είναι διορισμένος στον κλάδο ΠΕ19 μπορεί να του αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ12.05 με τον ίδιο τίτλο σπουδών).
Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να αιτηθεί την απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο με ένα από αυτά.
Διευκρινίζεται επιπλέον, ότι σύμφωνα με τις ως τώρα ισχύουσες διατάξεις μπορεί να αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα ακόμη και όταν αυτή αφορά κλάδο/ειδικότητα διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης (π.χ. μπορεί σε εκπαιδευτικό της Β/θμιας Εκπ/σης να αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα που αφορά την Α/θμια Εκπ/ση).
Η αίτηση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα) πρέπει να υποβληθεί στη σχολική μονάδα που ο εκπαιδευτικός έχει οργανική και να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στην παρακάτω διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
(Υπ’ όψιν Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
Μακρυγιάννη 22, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη

Τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2013.

Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας θα γίνει με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (η οποία πρέπει να εκδοθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013), ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (το οποίο θα διατυπώσει την πρότασή του μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013).
Μαζί με την αίτηση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός πρέπει να επισυνάπτει:

  1. Τίτλο σπουδών με τον οποίο έγινε ο διορισμός ή η μετάταξή του.
  2. Τίτλο σπουδών με τον οποίο ζητάει να του αποδοθεί η δεύτερη ειδικότητα.
  3. Αντίγραφο Φ.Ε.Κ. διορισμού ή μετάταξης.
  4. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο μπορεί να είναι (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 και 4 του Ν.3848/2010):
  • α) Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή
  • β) Πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή
  • γ) Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι., ή
  • δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής, ή
  • ε) Παιδαγωγικό πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Προκειμένου δε για τίτλο της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο με το χορηγούμενο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΝΤΣΑ

Δείτε συνημμένα

Εγκύκλιος απόδοσης Β’ ειδικότητας

Αίτηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας

Share and Enjoy !
Shares