Προσκλήσεις προς Διοικητικούς Υπαλλήλους και Εκπαιδευτικούς για τη στελέχωση του Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από από 13/5/2024 έως και 24/5/2024


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9Δ8546ΝΚΠΔ-Β91 – «Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση έπειτα από μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού πτυχιούχων Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας»

Καλούμε

Τους/Τις διοικητικούς/κες υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ή σε υποκείμενες αυτής οργανικές μονάδες και επιθυμούν να τοποθετηθούν έπειτα από μετακίνηση ή απόσπαση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας από 1/9/2024 έως 31-08-2027, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 13/5/2024 έως και 24/5/2024.

ΑΔΑ: Ψ80Η46ΝΚΠΔ-Υ0Χ – «Πρόκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών, κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».

Καλούμε

Τους/Τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, από 1-9-2024 έως 31-08-2027, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 13/5/2024 έως και 24/5/2024.

Share and Enjoy !
Shares