Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης αιρετών των υπηρεσιακών συμβουλίων Ενημέρωση-επικαιροποίηση των στοιχείων των εκπαιδευτικών στο mySchool


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 132542/Ε3/02-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Εν όψει της προγραμματιζόμενης διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4728/2020 (186 Α΄), παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση-επιβεβαίωση των στοιχείων των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών), που είστε αρμόδιοι να τηρείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool.

Συγκεκριμένα, πρέπει να επιβεβαιωθούν-ενημερωθούν τα πεδία του Ονοματεπώνυμου, του Πατρώνυμου, του Μητρώνυμου καθώς και αυτό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τα οποία αποτελούν όλα απαραίτητα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας. Είναι αυτονόητο, ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας, θα πρέπει να διορθωθούν και τα στοιχεία που αφορούν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και μη.

Διαβάστε το έγγραφο

 

Τι αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/Α/29-9-2020):

Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής

1.Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετέχουν στα:
α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.),
β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),
γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.),
δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.),
ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και
στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.».

2.Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία.».

3.Οι εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία.

4.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.

5.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.

Share and Enjoy !
Shares