Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις των διευθυντών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων

Έγγραφο 50719/Θ2/27-3-2015 (ΑΔΑ:6ΜΘ0465ΦΘ3-ΜΛΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Προκηρύσσουμε

  1. Την πλήρωση με επιλογή δέκα θέσεων διευθυντών για:

α) τα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα επτά (7) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και,
β) τα τρία (3) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

  1. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, βαθμού-τουλάχιστον-Δ΄, κατόχους των προσόντων που ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθ. 79321/Α2/06-7-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας, να υποβάλουν αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 31-03-2015 έως και 24-04-2015, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων.
  2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-συνοδευτικά των αιτήσεων είναι τα εξής:

Διαβάστε την προκήρυξη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 7-4-20145

Η ανωτέρω προκήρυξη ανακλήθηκε με την 54860/Θ2/3-4-2015 (ΑΔΑ:6Θ0Ξ465ΦΘ3-Υ9Α) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο