Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 8 έως και 12-2-2016

Έγγραφο 605/4-2-2016 (ΑΔΑ:ΨΦΗΣ4653ΠΣ-1ΒΤ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 08-02-2016 μέχρι την Παρασκευή 12-02-2016.

Ως προϊστάμενοι τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33, με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και
συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 και γ) έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι:

  • Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, τα οποία προκειμένου να διατυπώσουν την πρόταση τους λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια του άρθρου 20 του Ν. 4327/2015.
  • Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση – προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση

Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015)

Η αριθμ. Φ.353.1/2908/Ε3/12-01-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΓ54653ΠΣ-ΟΑΤ) διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο