Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 02-09-2016


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 4601/29-8-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΩΔ4653ΠΣ-7ΗΙ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας κατόπιν της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης και μέχρι τη λήξη της θητείας των Διευθυντών (μέχρι και 31-07-2017), και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις νόμιμα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα από τη διαδικασία επιλογής δικαιολογητικά από Δευτέρα 29-08-2016 μέχρι και την Παρασκευή 02-09-2016 και ώρα 15:00μ.μ..

Διαβάστε την προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Share and Enjoy !
Shares