Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 8 έως και 10-6-2016

Έγγραφο 3403/7-6-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας, με θητεία από 01-09-2016 έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 08-06-2016 μέχρι την Παρασκευή 10-06-2016.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (14-06-2016).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από: ………………………………………..

Χρονοδιάγραμμα για την επιλογή Διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

…………………………………………….

Η προκήρυξη

Ο νόμος 4327/2015

Η Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση

Η Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιος

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή

Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-6-2016

Η προκήρυξη ανακλήθηκε σύμφωνα με το 3520/13-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΙ44653ΠΣ-ΒΧΛ) έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο