Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου Αιτήσεις από 10 έως και 12-2-2016


άκουσε το άρθρο

Πρόσκληση – προκήρυξη 713/9-2-2016 (ΑΔΑ:7ΚΞΜ4653ΠΣ-ΚΕΒ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 10-02-2016 μέχρι την Παρασκευή 12-02-2016.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.

Η προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή (το αρχείο excel αποτελείται από 5 φύλλα εργασίας εκ των οποίων το πρώτο
έχει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και τα υπόλοιπα 4 φύλλα εργασίας (6 σελίδες) αποτελούν την αίτηση του
υποψηφίου).

Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση.

Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).

Η αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση.

Η αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Share and Enjoy !
Shares