Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Αιτήσεις από την Παρασκευή 01-09-2017 έως και την Δευτέρα 04-09-2017


άκουσε το άρθρο

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Έχοντας υπόψη: [,,,,]

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για τριετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις νόμιμα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την Παρασκευή 01-09-2017 έως και την Δευτέρα 04-09-2017.

Υποβλητέα δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6. Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά που αφορούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, Α’ 26),
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν.4327/2015,
γ) δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3848/2010,
δ) οι υποβαλλόμενοι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά είναι γνήσια.

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή του οικείου Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ., για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπεύθυνου τομέα Ε.Κ.

Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, για τον καθορισμό του αριθμού των υποδιευθυντών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν.4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 05-09-2017 έως και την Δευτέρα 11-09-2017.

Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων των ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν από τα αναφερόμενα παραπάνω σχετικά έγγραφα.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε.
Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Συνημμένα ανάρτησης:

  1. ΑΔΑ: ΩΤ7Ω4653ΠΣ-ΜΜΩ – Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Φλώρινας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  2. Η αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/Β/23-8-2017) Απόφαση του Υπ. Παιδείας.
  3. Η αριθμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-2017 (ΑΔΑ: 60ΝΑ4653ΠΣ-Τ5Α) διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ.
  4. Αίτηση υποψηφίου/ας Υποδιευθυντή/ντριας.
  5. Αίτηση υποψηφίου/ας Υπεύθυνου/ης Τομέα.
  6. Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση.

Διαβάστε και την εγκύκλιο Φ.361.22/72/145521/E3/4-9-2017, ΑΔΑ:78194653ΠΣ-ΔΝ4, Οδηγίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης