Προκήρυξη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και τη Δευτέρα 29-10-2018

Προκήρυξη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας. Αρ. Πρωτ.: 4299/19‐10‐2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Χ4653ΠΣ-Χ9Υ)

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη: …

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

την πλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2020 και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις νόμιμα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και τη Δευτέρα 29-10-2018.

A/A Σχολική μονάδα Κενή ή κενούμενη θέση
1  3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 1
2 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 1

Δείτε στην σχετική προκήρυξη Αρ. Πρωτ.: 4299/19‐10‐2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Χ4653ΠΣ-Χ9Υ) αναλυτικά τα κάτωθι:

  • Προϋποθέσεις επιλογής – κωλύματα
  • Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
  • Διαδικασία επιλογής

Συνημμένα ανάρτησης:

1. Ο ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12‐6‐2018)
2. Η υπ’ αριθμ. Φ.361/22/39/159796/Ε3/26‐9‐2018 (ΦΕΚ 4412/Β/3‐10‐2018) Απόφαση του ΥΠΠΕΘ.
3. Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή/ντριας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση.

5. Προκήρυξη Αρ. Πρωτ.: 4299/19‐10‐2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Χ4653ΠΣ-Χ9Υ)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο