Προκήρυξη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας, Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 16-10-2020 έως και τη Δευτέρα 26-10-2020

Προκήρυξη 5189/15-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΚ2Ξ46ΜΤΛΗ-646) της ΔΔΕ Φλώρινας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων σε Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή τους και έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών (άρθ. 52 του ν. 4692/2020, ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις νόμιμα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, από την Παρασκευή 16-10-2020 έως και τη Δευτέρα 26-10-2020.

Η προκήρυξη

Η αίτηση υποψηφιότητας

Η Υπεύθυνη δήλωση

Η ΥΑ Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/Β/3-10-2018)

Ο νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

Μετάβαση στο περιεχόμενο