Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από 22-6-2018 έως 2-7-2018 στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 4902/21-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ65Μ4653ΠΣ-ΗΓ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δέκα οκτώ (18) θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 έως και Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018, για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες:

 1. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Νηπιαγωγών (ΠΕ60): δύο (2) θέσεις.
 2. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Δασκάλων (ΠΕ70): πέντε (5) θέσεις.
 3. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Φιλολόγων (ΠΕ02): δύο (2) θέσεις.
 4. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Μαθηματικών (ΠΕ03): μία (1) θέση.
 5. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): μία (1) θέση.
 6. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση.
 7. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση.
 8. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση.
 9. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση.
 10. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση.
 11. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση.
 12. Πίνακας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

{……}

Η κατάταξη των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 22, 23 και 24, του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018).

Διαβάστε την προκήρυξη

Το έντυπο της αίτησης

Share and Enjoy !
Shares