Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών των Πρότυπων ΕΠΑΛ UPD - Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Έγγραφο 152398/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή είκοσι πέντε (25) θέσεων Διευθυντών των ακόλουθων Πρότυπων Επαγγελματικών  Λυκείων  (Π.ΕΠΑ.Λ.),  με  θητεία  τεσσάρων  (4)  ετών,  και  καλούμε  τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προκηρυσσόμενη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά :

[…]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας  καθώς  και  τα  επισυναπτόμενα  σε  αυτή  δικαιολογητικά  στον  ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/pepal_directors  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  η  οποία  άρχεται  από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη 9-1-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

[…]

Διαβάστε την προκήρυξη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-12-2022

Η ανωτέρω προκήρυξη τροποποιήθηκε, ως προς την καταληκτική ημερομηνία, με το 1608281/Κ3/28-12-2022 (ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ) έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο