Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-1-2023 έως 3-2-2023 έως τις 16:00

Εγκύκλιος 3817/Θ2/13-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ3546ΜΤΛΗ-1ΘΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων καλεί τους μόνιμους και τις μόνιμες εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β΄5464) υπουργικής απόφασης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία τεσσάρων (4) ετών, μέχρι 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, οκτώ (8) θέσεων Διευθυντών και Διευθυντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16/1/2023 και ώρα 08:00 έως την 3/2/2023 έως τις 16:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι για πλήρωση θέσης Διευθυντή σε Εκκλησιαστικά Σχολεία υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, σε μέχρι τρία (03) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία.

[…]

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο