Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2022-2023 Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι την ώρα 15:00 της 27-02-2022


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 6000/2/6921-ρμβ/11-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακοσίους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα (70).

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του ΥΠΑΙΘ ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο ΥΠΑΙΘ για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον κατά περίπτωση νόμιμο τίτλο παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15:00 της 27-02-2022.

[…]

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην προκήρυξη

Share and Enjoy !
Shares