Προκαταρκτικές ενέργειες του ΥΠΑΙΘ για την ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση των σχετικών δράσεων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Κ3/20216/22-2-2021 (ΦΕΚ 721/Β/24-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας

α) Συστήνεται και συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑΛ (Π.ΕΠΑΛ) αποτελούμενη από τους κάτωθι:

β) Έργο της Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σκοπών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), είναι:

  1. Καταγραφή διαδικασιών ίδρυσης σχολικής Μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ – κτηριακή υποδομή – υλικοτεχνική υποδομή – τεχνολογικός εξοπλισμός εργαστηριών- χρονοπρογραμματισμός ίδρυσης.
  2. Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στην ΚΕΕ για τα θέματα του εκπαιδευτικού Οδηγού και ειδικότερα ενδεικτικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των μαθητών, επιλογής ειδικοτήτων, θεμάτων πρακτικής άσκησης, πλαισίου αξιολόγησης.
  3. Διαμόρφωση προτάσεων νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. με την ενίσχυση της αυτονομίας και της σύνδεσης της με την τοπική κοινωνία.
  4. Διαδικασίες στελέχωσης – καταγραφή διαδικασιών και χρονοπρογραμματισμός εφαρμογής κατόπιν εξειδίκευσης κριτηρίων επιλογής Δ/κών Στελεχών και επιλογής εκπαιδευτικών από ΚΕΕ, σύμφωνα με παρ. στ., ζ., του άρθρου 7, του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
  5. Διαμόρφωση προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Π.ΕΠΑΛ με την συνδρομή των ΑΕΙ.

γ) Το έργο της Επιτροπής, αρχίζει με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2021.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares