Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Επικαιροποίηση και διασαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 119511/Δ2/11-9-2020 (ΦΕΚ 3971/Β/17-9-2020) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 21072α/Γ2/28-02-2003 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 303). (Βλέπε από σελ. 244 έως 250 ή εδώ)

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β’ 131) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 203535/Δ2/23-12-2019 (Β’ 4906) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υπό στοιχεία 35844/Δ2/07-03-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου» (Β’ 959), καταργείται.

Η υπό στοιχεία 80347/Δ2/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου» (Β’ 2020), καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares