Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 Αφορά στους μαθητές που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου και στις Α’ και Β’ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 43887/ΓΔ4/14-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα mySchool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων, στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του μαθητή και στη διεύθυνση της κατοικίας του (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Διευθυντές καλούνται να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για να ενημερώσουν το ΠΣ mySchool αντίστοιχα, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών τους (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου) το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που επισυνάπτεται. Η συγκεκριμένη Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις να επιστραφούν στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επισημαίνεται ότι στις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή και ο ένας γονέας/κηδεμόνας να έχει επιλέξει το πεδίο 3α και ο άλλος το 3β.

Οι Διευθυντές θα συγκεντρώσουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και, αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και συμπληρωθούν τα στοιχεία στο ΠΣ mySchool, θα τηρηθούν στο αρχείο.

[…]

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής και την έκδοση του αποτελέσματος της κατανομής, ο έτερος κηδεμόνας, αν υφίσταται, πρέπει άμεσα να αποστείλει με κάθε πρόσφορο τρόπο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στον Διευθυντή των Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη εγκύκλιο.

Τέλος πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι είναι ανήλικοι ή στους ίδιους αν είναι ενήλικοι η επισυναπτόμενη επιστολή προς ενημέρωσή τους.

Share and Enjoy !
Shares