Πόσοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ θα διοριστούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα Θα αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023

Κοινή Απόφαση 88085/Ε1/15-7-2022 (ΦΕΚ 3741/Β/15-07-2022, ΑΔΑ: 61ΤΡ46ΜΤΛΗ-3ΟΦ) των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας

Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2021-2022, ως ακολούθως:

Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο